D?mas, ?? gada p?d?jie jaunumi ir kl?t, viegli un m?ksti k? gaid?mais decembra sniegs: ?alles,?d?emperi un jakas no It?lij? ra?ota 100% ka?mira. Pieejamie to?i: pel?kais, melnais un – m?su favor?ts – camello. M?s var?tu ilgi st?st?t par to, cik sare???ta un d?rga ir ka?mira ra?o?ana un?cik mikronu smalki ir t? pavedieni, t?d?j?di ka?miru padarot?par ?stu …

 

Cashmere scarf ALEX

Cashmere scarf ALEX is one of the our bestsellers.?Made of premium 100% Italian cashmere made by best Italian spinning mills. A real must-have in every women’s wardrobe. This oversized silhouette scarf is perfect piece for layering, can be styled draped over the shoulders or wrapped around the neck. You can add it you your outfit …

 

Mums ir tas gods sniegt savu ieguldījumu Rīgas Starptautiskā sieviešu kluba rīkotajā Ziemassvētku tirdziņā, kas sestdien, 5.decembrī, no plkst.11:00 līdz 16:00 risināsies Rīgas Domes telpās, un ēs no sirds aicinām to apmeklēt. Jums ir lieliska iespēja izdarīt divus labus darbus vienā piegājienā: gan atrast unikālas dāvanas saviem mīļajiem, gan, tās iegādājoties, palīdzēt tiem, kuriem atbalsts …

 

Jacqueline Mikuta, Swedish blogger living in Berlin,?wears EDITH grey cashmere cardigan hoodie by Krista Elsta. Photo credit: Jacqueline Mikuta on Instagram.

 

D?mas, mums ir?p?kaini?viegli un viegli p?kaini jaunumi -?d?emperi,?jakas un kleitas no kazl?na un alpakas vilnas, k? rad?ti t?m rudens dien?m, kas modina ar savu dzestrumu, bet v?l neliek pukoties par ziem?go?stindzi. Visi mode?i pieejami gan m?su m?jaslapas jaunumu sada??, gan ar? salon???ertr?des iel? 33/35. L?gums pirms apmekl?juma pieteikties, zvanot pa t?lruni +371 26 307 603 …

 

It is back to school time around the World. And it is back-to-warm-cardigans-and-sweaters time as well. It is why we are proud to present a very special selection of 100% cashmere yarn made by Cariaggi, Filati Biagioli, Millefili and other best Italian spinning mills. How it works? Choose your favorite color, choose your favorite design …

 

Atbilde / The answer

Un ?eit ir atbilde, k?p?c vi?ned?? bij?m devu?ies uz me?u. Lai septi?i Stropu m?ju b?rzi k??tu par m?su ap??rbu stendu. Neaptverami liels paldies Santai Meikulanei par ideju lidojumu, pal?dzot iek?rtot studiju. Tikpat liela pateic?ba ar? Gun?ram Andersonam un Aigaram Sokolovam. So, there is the answer why we went to forest. We have the greatest racks …

 

Me?s / Forest

Vakar bij?m aizbrauku?i uz me?u, lai… Un k?das ir j?su domas, k?p?c? (Turpin?jums sekos.) We went to forest yesterday. Guess why? (To be continued.)  

 

Mums ir saulains un silts prieks pazi?ot, ka no ?odienas, 3.augusta, atveram savu salonu studiju R?g?, ?ertr?des iel? 33/35 (606.telpa 6.st?v?). M?su sp?ks ir dizains, dab?gi materi?li un individu?la pieeja. M?s rad?m jakas, d?emperus un citus trikot??as izstr?d?jumus sieviet?m un v?rie?iem valk??anai gan ikdien?, gan ball?t?s un citos sv?tkos. M?su ap??rbs ir ra?ots Latvij? no …

 

D?mas un kungi, draugi, domubiedri un atbalst?t?ji! Mums ir patiess prieks pazi?ot, ka ?? gada 3.august? atveram savu studiju + showroom R?g?, ?ertr?des iel? 33/35 (starp T?rbatas un Kr.Barona ielu) telp? ar apa?o numuru 606 un burv?gu skatu p?r R?gas centra namu jumtiem. (Karte interesentiem: https://goo.gl/maps/eiqSZ) Kam?r v?l veicam p?d?jos sagatavo?an?s darbus, jau esat laipni …

 
Updating…
  • No products in the cart.